Obchodní podmínky smlouvy společnosti EDUX, s. r. o.

se sídlem Kašparovo nám. 3, 180 00 Praha 8, IČ: 26202875 a DIČ: CZ26202875. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. vložka 79367, vydané dle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.“

1. Souhlasím ze zpracováním osobních údajů v souladu se současnou legislativou  a zásadami ochrany osobních údajů. Účastník školení prohlašuje, že v souladu s ust. § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů, uvedených v přihlášce, které poskytl organizátorovi za účelem uzavření smluvního vztahu. Tento souhlas uděluje organizátorovi na dobu konání kurzu a do uplynutí dvou let ode dne začátku konání školení.

2. Přihlašující (jednotlivec či společnost) akceptuje nabídku dodavatele a závazně objednává účast na semináři či kurzu.

3. Cena kurzu pro jednotlivého účastníka je smluvní. V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady spojené s přípravou kurzu a studijní materiály pro kurz.

4. Zaslání přihlášky spolu s dokladem o uhrazení platby proveďte, prosím, 10 dnů před konáním vzdělávací akce na účet č.206177549/0300 vedeného u ČSOB a.s. Praha pod VS akce (datum zahájení).

5. V případě přihlašování většího počtu účastníků přiložte seznam účastníků nebo ofoťte přihlášku pro každého účastníka zvlášť. V přihlášce uveďte kontaktní osobu pro všechny ostatní účastníky. Nemůže-li se účastník na kurz dostavit, lze na objednaný kurz poslat náhradníka.

6. Přihlášeným je potvrzeno přijetí přihlášky ke kurzu e-mailem, faxem, prostřednictví objednávky přímo u kurzu pro veřejnost či poštou.

7. Pozvánka na kurz bude odeslaná 5 dnů před konáním akce na adresu objednatele pro všechny účastníky akce s přesným místem konání a kontaktnímu údaji.

8. V případě nepředložení dokladu o úhradě účastnického poplatku se přihlášený vystavuje riziku, že mu nebude umožněna účast na vzdělávací akci.

9. Účast na kurzu lze zrušit pouze písemně, dojde-li k tomu do 7 dnů před konáním akce, vrátíme vložné v plné výši. V případě zrušení účasti 3 až 5 pracovních dnů před konáním akce vracíme vložné ve výši 50 %, a to na účet, ze kterého platba přišla. V případě zrušení účasti v den konání akce účtujeme stornovací poplatek ve výši 100 % avšak nezaniká právo na odběr materiálů určených pro daný kurz.

10. Společnost si vyhrazujeme právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních či provozních důvodů. Všechny případné změny dá včas všem účastníkům dané akce písemně, telefonicky nebo e-mailem na vědomí. Ve výjimečných případech, po telefonické domluvě, lze kursovné zaplatit hotově na místě při prezenci, a to 30 minut před začátkem akce.

11. Po uskutečnění platby obdrží plátce konečný daňový doklad. Daňový doklad bude účastníkům předán u prezence v den konání akce nebo, v případě platby v hotovosti, bude zaslán poštou.

12. Uzávěrka přihlášek  – kurzy pro veřejnost je 7 pracovních dnů před termínem konání akce.

13. V případě neuskutečnění kurzu ve sjednaném termínu z důvodu, které nemohl organizátor předvídat, bude řádně přihlášeným účastníkům nabídnut náhradní kurz či seminář nebo vrácení vložného. Jiné náhrady pořadatel neposkytuje.

14. Kurzy pro veřejnost probíhají pouze v Praze. Firemní tréninky probíhají podle domluvy (formou smlouvy o spolupráci či objednávkou) s objednatelem/firmou na základě předem stanovených finančních, organizačních podmínek a s udáním přesného počtu účastníků.

15. Účastník není oprávněn pořizovat jakékoliv audio-, audiovizuální nahrávky kurzů pořádaných organizátorem bez jeho písemného souhlasu. V případě porušení této povinnosti smluvní strany sjednávají smluvní pokutu 3.000,- Kč, která je splatná do 3 dnů od doručení výzvy k její úhradě.

16. Organizátor nenese odpovědnost za ztrátu, zničení, či poškození na odložených či vnesených věcech ani za jakoukoliv jinou způsobenou škodu na věcech účastníků v době konání kurzů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2015.

Share Button